leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden verhuisgoederen avbv 2015

artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
- Klant : de bewaargever (degene die tentoonstellingsmaterialen of -meubilair in bewaring geeft), de huurder (die materialen van MuseumGoed huurt voor tijdelijk gebruik) en/of de gever van een specifieke opdracht tot het verrichten van gespecificeerde werkzaamheden;
- Opdrachtgever : zie Klant;
- Huurder : zie Klant;
- Bewaargever : zie Klant;
- Bewaarnemer : de door de Organisatie voor Erkende Verhuizers erkende opdrachtnemer die beroepsmatig goederen in bewaring neemt en in opslag houdt voor MuseumGoed;
- Overeenkomst : de overeenkomst waarin MuseumGoed en klant zich tegenover elkaar verbinden met betrekking tot huur, opslag (bewaarneming), (ver)koop of opdrachten voor uitvoering van bepaalde werkzaamheden betreffen. Opdrachten kunnen bijv. op- of afbouw, ontwerp en inrichting, installatie, documentatie en registratie, of ontruiming en afvoer betreffen. Zo is een huurovereenkomst een overeenkomst waarin MuseumGoed zich tegenover de klant/huurder verbindt tentoonstellingsmaterialen tijdelijk in gebruik te geven, en waarin de klant/huurder zich tegenover MuseumGoed verbindt diezelfde goederen op overeengekomen datum en wijze terug te (laten) bezorgen in goede staat; Een opslagovereenkomst is een overeenkomst waarin MuseumGoed zich tegenover de klant verbindt de goederen die de klant hem toevertrouwt of zal toevertrouwen, te bewaren en terug te geven;
- Goederen: zaken die zich in een al dan niet overdekte ruimte bevinden en die tot de stoffering, meubilering of inrichting van die ruimte bestemd zijn en als zodanig reeds zijn gebruikt, hier verder ook te noemen tentoonstellingsmaterialen/-meubilair; - Bewaarplaats: een schone en droge ruimte die geschikt is om er goederen te bewaren;
- Inventarislijst: een door de klant en de bewaarnemer ondertekende lijst waarop de in bewaring gegeven goederen en de zichtbare gebreken daaraan zijn vermeld.

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID EN GELDIGHEID

2-1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een overeenkomst tot vervoer, huur of opslag/bewaarneming van goederen (tentoonstellingsmaterialen/-meubilair). Indien in verband met de opslag c.q. bewaarneming van de goederen een transport/verplaatsing plaatsvindt, dan zijn op dat transport van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Verhuizingen. Voorts zullen op eerste verzoek de voorwaarden worden toegezonden. De voorwaarden kunnen worden bekeken en gedownload op www.erkendeverhuizers.nl onder het kopje Algemene voorwaarden;
2-2 Deze voorwaarden zijn verder van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk en/of (ver)koop en/of (ver)huur door ‘MuseumGoed B.V.’ gevestigd te Amsterdam K.v.K. nr. 65.032.888, hierna te noemen ‘MuseumGoed’, aangegaan;
2-3 De opdracht, het lidmaatschap of de bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden;
2-4 Bijzondere bepalingen die afwijken van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

ARTIKEL 3 - VOORAF VERSTREKKEN VAN INFORMATIE DOOR PARTIJEN

3-1 MuseumGoed wijst de klant erop dat de klant kennis moet geven van zaken onder de in opslag te geven goederen die kennelijk gevaar op kunnen leveren voor die goederen die in de opslag worden bewaard, van zaken die een bijzondere zorg behoeven en van de aanwezigheid van voorwerpen van bijzondere waarde (waardevolle papieren, voorwerpen van edelmetaal of geldswaardige papieren) zoals genoemd in artikel 28 lid 3i van deze voorwaarden;
3-2 MuseumGoed heeft het recht om goederen die voor zijn opslag ongeschikt zijn te weigeren. In ieder geval worden niet in bewaring genomen: aan bederf onderhevige goederen, levensmiddelen, brandstoffen, ontplofbare stoffen, wapens, drugs en overige verboden middelen;
3-3 MuseumGoed draagt er zorg voor, dat van elke bewaarneming bij het sluiten van de opslagovereenkomst een inventarislijst wordt opgemaakt, die als bijlage deel uitmaakt van de opslagovereenkomst. Op de inventarislijst dient zo mogelijk de door de klant opgegeven waarde van één of meerdere in bewaring gegeven zaken te worden aangegeven;
3-4 MuseumGoed kan van de klant overlegging van een geldig legitimatiebewijs of inschrijving KvK verlangen.

ARTIKEL 4 - DE OFFERTE / AANBIEDING

4-1 De offerte voor verhuur of opslag van goederen wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht;
4-2 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld;
4-3 In de offerte worden in ieder geval vermeld:
- de begindatum en zo mogelijk de einddatum van de bewaarneming of en/of huur of, als dat niet mogelijk is, de aanduiding van onbepaalde duur;
- de opslag- of huurkosten, de betalingswijze en de betaaltermijn;
- de kosten verbonden aan het in ontvangst nemen en weer teruggeven van de goederen (handling en in- en uitslagkosten);
- transport(en) benodigd voor in ontvangst nemen en/of weer teruggeven van de goederen zijn voor rekening van de klant en vallen niet onder de huur- of opslagkosten, en worden op basis van na-calculatie in rekening gebracht;
- eventueel extra inspanningen en/of aanpassingen, zoals schuren, vullen, schilderen of constructief aanpassen, op basis van de wensen van de klant;
4-4 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeengekomen gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs;
4-5 Tenzij anders is overeengekomen is MuseumGoed gehouden zijn aanbiedingen gedurende 30 dagen gestand te doen. Mondelinge aanbiedingen door MuseumGoed of diens ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.

ARTIKEL 5 - OPSLAGKOSTEN

5-1 De opslagkosten, zijnde de prijs voor de bewaarneming, worden bepaald aan de hand van het volume, gewicht of ruimtebeslag van de in bewaring te nemen verhuisgoederen, de zorg die volgens de opslagovereenkomst aan deze goederen moet worden besteed en de periode waarop de opslag betrekking heeft;
5-2 Tenzij schriftelijk of elektronisch anders overeengekomen maken de volgende kosten geen deel uit van opslagkosten en worden afzonderlijk aan de klant in rekening gebracht:
- kosten die bij het afsluiten van de overeenkomst niet voorzienbaar waren maar die MuseumGoed niettemin moet maken in verband met de overeengekomen zorg voor de in bewaring gegeven goederen of die hij moet maken om aan zijn zorgplicht te kunnen voldoen; slechts voor zover de oorzaak in de goederen van de klant is gelegen. MuseumGoed stelt de klant als dit mogelijk is vooraf op de hoogte van de te nemen maatregelen en de kosten;
- kosten verbonden aan het in ontvangst nemen en weer afgeven van de verhuisgoederen (handling en /of in- en uitslagkosten);
- de premies en vergoedingen voor de verzekeringen zoals bedoeld in artikel 13. AVBV 2015 12;
5-3 Indien er geen bewaarloon is overeengekomen, heeft de Erkende Verhuizer recht op een bewaarloon vast te stellen naar redelijkheid en billijkheid.
5-4 Bij langdurige opslag worden opslagkosten jaarlijks aangepast. De eerste aanpassing kan een jaar na datum van in bewaring nemen plaats vinden, tenzij daarvan wordt afgeweken bij overeenkomst.

ARTIKEL 6 - HUURKOSTEN

6-1 De huurkosten, zijnde de vergoeding voor tijdelijk gebruik van bestelde en geleverde tentoonstellingsmaterialen/goederen, worden bepaald aan de hand van de huurperiode, het aantal en de specifieke goederen (artikelnummers) met de bijbehorende prijzen zoals vermeld op de website, een calculatiemodel, en eventueel bijzondere zorg en/of materialen die nodig zijn;
6-2 De huurperiode wordt beschouwd per week : voor 1 t/m 7 dagen word 1 week gerekend, voor 8 t/m 14 dagen 2 weken, etc.;
6-3 Daarbij neemt de week-huur-prijs af naar mate de periode langer is, volgens de volgende calculatie : week 1 en 2 100% van de weekhuurprijs, week 3 en 4 75%, week 5 en 6 45%, week 7 en 8 20%, week 9 en 10 10% van de weekprijs, etc.;
6-4 Transporten zijn niet bij de huurkosten inbegrepen en worden desgewenst afzonderlijk geoffreerd en gefactureerd (op basis van nacalculatie);
6-5 Vermaak- aanpassings- of afwerkkosten zoals schuren, vullen, schilderen etc zijn niet bij de huurprijs inbegrepen en worden desgewenst afzonderlijk geoffreerd en gefactureerd.

ARTIKEL 7 - DE OVEREENKOMST

7-1 de overeenkomst betreft een schriftelijke winnende verklaring waarin MuseumGoed en klant zich tegenover elkaar verbinden met betrekking tot huur, opslag (bewaarneming), (ver)koop of opdrachten voor uitvoering van bepaalde werkzaamheden betreffen. Opdrachten kunnen bijv. op- of afbouw, ontwerp en inrichting, installatie, documentatie en registratie, of ontruiming en afvoer betreffen;
7-2 Een overeenkomst van huur, koop, verkoop en/of opslag van goederen en uitvoering van werkzaamheden komt tot stand:
- zodra de klant schriftelijk of elektronisch heeft laten weten de offerte van MuseumGoed te accepteren;
- indien geen offerte is uitgebracht, op het moment dat de overeenkomst door beide partijen is ondertekend;
- zodra de klant daadwerkelijk goederen aan MuseumGoed ter bewaarneming ter beschikking stelt, en/of goederen aanneemt voor tijdelijk gebruik;
7-3 Elke met MuseumGoed aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever/huurder/klant zal blijken, zulks uitsluitend ter beoordeling van MuseumGoed;
7-4 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, kleur, maten enz., zomede gegevens in drukwerken, afbeeldingen e.d. door MuseumGoed bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

ARTIKEL 8 - INTELLECTUEEL EIGENDOM

8-1 Op alle door MuseumGoed verstrekte ontwerpen, tekeningen, monsters en modellen behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke toestemming;
8-2 De in 8-1 bedoelde ontwerpen, tekeningen, monsters en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom en dienen op een eerste verzoek van MuseumGoed onverwijld geretourneerd te worden;
8-3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van €10.000,-, onverminderd het recht van MuseumGoed om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

ARTIKEL 9 - WIJZIGING

9-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever of huurder aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Veranderingen welke daarentegen vermindering van kosten ten gevolge hebben, zullen aanleiding geven tot betaling van een lager bedrag dan is overeengekomen;
9-2 Door de opdrachtgever of huurder, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan MuseumGoed ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever;
9-3 Wijzigingen aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door MuseumGoed buiten zijn verantwoordelijkheid worden overschreden.

ARTIKEL 10 - PRIJZEN

10-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen;
10-2 Indien na het tijdstip van de opdracht door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, of sociale bepalingen, heeft elk der partijen het recht algehele verrekening te verlangen. Tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen kunnen worden verrekend.

ARTIKEL 11 - LEVERINGSTERMIJNEN

11-1 Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor MuseumGoed zijn de werkzaamheden ter hand te nemen. Overschrijding van de levertijd kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding;
11-2 Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijnen risico te zijner beschikking opgeslagen.

ARTIKEL 12 - OPLEVERING

Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop MuseumGoed dit de opdrachtgever schriftelijk/mondeling heeft medegedeeld. Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt welke MuseumGoed niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden zoals in artikel 29 (overmacht) geregeld.

ARTIKEL 13 - AFWIJKINGEN MATERIAAL/GRONDSTOFFEN

Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen; er kan dus niet op enkele exemplaren worden afgekeurd. Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan door MuseumGoed doorgeleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.

ARTIKEL 14 - TRANSPORT

14-1 Transporten zijn niet in de huur van artikelen inbegrepen. MuseumGoed kan desgewenst transport op verzoek van de klant verzorgen tegen meerkosten;
14-2 Indien MuseumGoed transport verzorgt, wordt dit op basis van nacalculatie gefactureerd. Vantevoren wordt een indicatie van de te verwachten kosten gegeven;
14-3 Transporten door MuseumGoed verzorgd geschieden op de wijze als door MuseumGoed aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening;
14-4 Transport is voor rekening en risico van de opdrachtgever, ook indien franco wordt geleverd;
14-5 Het transport wordt door MuseumGoed alleen dan verzekerd, indien de opdrachtgever zulks uitdrukkelijk voor zijn rekening heeft verzocht.

ARTIKEL 15 - GEDEELTELIJKE LEVERING

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in ieder geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel 27 (Betaling en zekerheden).

ARTIKEL 16 - MEER- en MINDERWERK

16-1 Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komen voor verrekening in aanmerking. Door MuseumGoed te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht;
16-2 De toepasselijkheid van het in artikel 1646 B.W. bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 17 - UITBESTEDING WERK AAN DERDEN

Opdrachtgever machtigt MuseumGoed om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren. De opdrachtgever gaat akkoord met overdracht door MuseumGoed aan derde(n) van rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door hem met opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

ARTIKEL 18 - ADRESWIJZIGING

18-1 De klant is verplicht MuseumGoed zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch op de hoogte te brengen van wijzigingen van zijn adres;
18-2 MuseumGoed kan volstaan met het doen van alle mededelingen aan de klant, waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, aan het hem laatst bekende adres;
18-3 Bij afwezigheid van de klant van tenminste twee maanden dient de klant dit schriftelijk of elektronisch aan de bewaarnemer te melden en een contactpersoon of gemachtigde aan te wijzen;
18-4 MuseumGoed is niet aansprakelijk voor de schade die de klant lijdt, doordat de klant zelf niet aan de in dit artikel opgenomen verplichtingen van de klant heeft voldaan.

ARTIKEL 19 - ANNULEREN

De klant mag een opslagovereenkomst annuleren. Hij is MuseumGoed daarvoor een schadevergoeding verschuldigd van ten hoogste de opslagkosten van een maand, tenzij MuseumGoed aantoont dat de door de annulering geleden schade aanzienlijk meer dan de opslagkosten van een maand bedraagt.

ARTIKEL 20 - OPZEGGEN VAN DE OVEREENKOMST DOOR DE KLANT

20-1 De klant kan een opslagovereenkomst tussentijds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand;
20-2 MuseumGoed is verplicht de in bewaring gegeven goederen terug te geven voor het verstrijken van de opzegtermijn tegen betaling van nog niet voldane opslagkosten, alsmede van eventuele ten laste van de klant komende kosten. De teruggave vindt zo veel mogelijk plaats op het door klant gewenste tijdstip;
20-3 Na het verstrijken van de opzegtermijn liggen de in bewaring gegeven goederen bij MuseumGoed voor rekening en risico van de klant, met dien verstande, dat de verplichting tot het betalen van opslagkosten blijft doorlopen tot het moment waarop de goederen aan klant zijn teruggegeven dan wel deze door MuseumGoed zijn verkocht of vernietigd.

ARTIKEL 21 - OPZEGGEN VAN DE OVEREENKOMST DOOR MUSEUMGOED

21-1 MuseumGoed kan een opslagovereenkomst tussentijds opzeggen bij bedrijfsbeëindiging en indien voortzetting van de overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd. MuseumGoed dient het opzeggen schriftelijk of elektronisch aan de klant te berichten en een opzegtermijn van twee maanden in acht te nemen;
21-2 De klant is verplicht de in bewaring gegeven goederen terug te nemen voor het verstrijken van de opzegtermijn tegen betaling van nog niet voldane opslagkosten, alsmede van eventuele ten laste van de klant komende andere kosten. De teruggave vindt zo veel mogelijk plaats op het door de klant gewenste tijdstip;
21-3 Na het verstrijken van de opzegtermijn liggen de in bewaring gegeven goederen bij de bewaarnemer voor rekening en risico van de klant met dien verstande, dat de verplichting tot het betalen van opslagkosten blijft doorlopen voor de duur van de (vervangende) opslag of tot het moment waarop de goederen aan de klant zijn teruggegeven dan wel deze door MuseumGoed zijn verkocht of vernietigd;
21-4 In geval van bedrijfsbeëindiging geldt dat MuseumGoed vervangende opslag dient te regelen als de klant in redelijkheid niet in staat is om met een andere bewaarnemer een overeenkomst aan te gaan. Deze verplichting geldt niet bij nalatigheid aan de zijde van de klant.

ARTIKEL 22 - ANNULEREN

22-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of afziet de goederen af te nemen, is hij verplicht de door MuseumGoed reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Voorts zal de klant MuseumGoed bij wege van schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag 1/3de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht MuseumGoed te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering der opdracht en/of weigering der goederen;
22-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoud MuseumGoed zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 23 - TERUGGAVE NA OPSLAG

23-1 De bewaarde goederen worden teruggegeven op het adres van de opslagplaats, tenzij anders wordt overeengekomen;
23-2 De bewaarde goederen worden teruggegeven aan de klant met inachtneming van artikel 27 lid 3. Als dit niet mogelijk is worden zij overhandigd aan degene die daartoe door de klant schriftelijk of elektronisch is gemachtigd. Als er geen gemachtigde is worden zij overhandigd aan degene die uit anderen hoofde dan de opslagovereenkomst recht heeft op teruggave daarvan, tenzij daarop beslag is gelegd en uit de vervolging van dit beslag een verplichting tot afgifte aan de beslaglegger voortvloeit;
23-3 Bij tussentijdse teruggave van een deel van de in bewaring genomen goederen, dient een door MuseumGoed en de klant te ondertekenen lijst te worden opgesteld, waarop de teruggegeven goederen vermeld staan. MuseumGoed kan van de klant een zekerheidsstelling verlangen voor de voldoening van de opslagkosten, wanneer de waarde van de nog niet teruggegeven goederen daartoe aanleiding geeft of overigens, wanneer hij gegronde redenen heeft te twijfelen aan tijdige betaling van deze kosten in de toekomst;
23-4 De opslagovereenkomst eindigt door het overlijden van de klant, wanneer de klant onder curatele wordt gesteld, aan hem/haar surseance van betaling is verleend dan wel hij/zij in staat van faillissement komt te verkeren;
23-5 De opslagvergoeding is alsdan verschuldigd tot en met de maand volgende op de maand waarin betreffende gebeurtenis plaatsvond. De erfgenamen c.q. de curator of de bewindvoerder is/zijn verplicht de goederen terug te nemen voor het einde van de periode waarover opslagkosten moeten worden betaald.

ARTIKEL 24 - OPSLAGVERPLICHTINGEN VAN MUSEUMGOED

24-1 MuseumGoed verplicht zich goederen te bewaren en terug te geven, waarbij hij is gehouden de goederen terug te geven in de staat waarin hij ze heeft ontvangen. Bij de bewaring moet MuseumGoed de zorg van een goed bewaarder in acht nemen;
24-2 MuseumGoed is verplicht de klant gedurende de opslag toegang te verschaffen tot de opgeslagen goederen tegen vergoeding van de daaraan verbonden extra te maken kosten en mits daaromtrent vooraf met MuseumGoed een afspraak is gemaakt.

ARTIKEL 25 - VERZEKERING

25-1 MuseumGoed is verplicht er zorg voor te dragen dat de bewaarnemer verzekerd is tegen aansprakelijkheidsrisico’s uit hoofde van de wet en deze voorwaarden;
25-2 MuseumGoed wijst de klant erop dat de klant in het geval van opslag, teneinde verzekerd te zijn tegen risico’s waarvoor MuseumGoed / de bewaarnemer niet aansprakelijk is, een (tijdelijke) opslagverzekering voor de opslagperiode dient af te sluiten voor zijn eigen goederen, dan wel de klant zijn eigen inboedelverzekering gedurende de opslag/bewaarneming dient over te schrijven naar het adres van de bergplaats;
25-3 Gehuurde items worden tot genoegen van MuseumGoed van ‘spijker tot spijker’ all-risk verzekerd door huurder onder de in deze overeenkomst vermelde verzekeringswaarde(n). Indien MuseumGoed hierom verzoekt zal de betreffende verzekeringspolis door huurder ter inzage beschikbaar gesteld worden;
25-4 In het geval van een geschil of vertraging tussen huurder en betreffende verzekeraar, laat deze overeenkomst expliciet toe dat MuseumGoed de schade/beschadiging op eigen initiatief laat herstellen, repareren of indien noodzakelijk vervangen. De kosten hiervan zullen worden vergoed door huurder.

ARTIKEL 26 - AANBETALING

MuseumGoed is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door wanprestatie van MuseumGoed de overeenkomst wordt ontbonden heeft de koper het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

ARTIKEL 27 - BETALING EN ZEKERHEDEN

27-1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na indiening der nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
27-2 De opslagkosten en eventuele andere uit een opslagovereenkomst voortvloeiende kosten moeten door de klant(en) hoofdelijk per overeengekomen periode worden betaald;
27-3 Alle kosten die de klant verschuldigd is aan de bewaarnemer moeten voor eventuele teruggave van de goederen zijn voldaan. MuseumGoed heeft het recht van retentie (terughouding) op de in bewaring genomen goederen totdat de klant aan al zijn betalingsverplichtingen uit de opslagovereenkomst heeft voldaan;
27-4 De klant is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. MuseumGoed zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de klant de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de in de betalingsherinnering gestelde termijn nog steeds niet is betaald, is MuseumGoed gerechtigd rente ad. 1,25% per maand in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum, evenals de door hem in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van deze buitengerechtelijke incassokosten is onderworpen aan wettelijke grenzen;
27-5 MuseumGoed is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen;
27-6 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van f 75,00. Uit het enkele feit dat MuseumGoed zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten;
27-7 Als de betalingsachterstand van de klant meer dan drie maanden bedraagt, gerekend vanaf de oorspronkelijke betalingsdatum, of zodra de betalingsachterstand de dagwaarde van de in bewaring genomen goederen inclusief kosten van verkoop en ruiming overtreft, verkrijgt MuseumGoed het recht de overeenkomst op te zeggen;
27-8 MuseumGoed dient minimaal eenmaal per aangetekende brief aan het bij bewaarnemer laatst bekende adres van de klant te hebben aangemaand, alvorens tot uitoefening van zijn rechten op grond van lid 4 en lid 6 van dit artikel te kunnen overgaan;
27-9 De klant die goederen aan MuseumGoed afgeeft ter uitvoering van een overeenkomst vestigt daarmee een vuistpandrecht op die goederen ten gunste van MuseumGoed ter meerdere zekerheid van betaling van al hetgeen hij aan MuseumGoed verschuldigd is of zal worden. MuseumGoed mag tot (openbare) verkoop van de goederen over gaan, tenzij de klant een klacht, zoals omschreven in artikel 38 van deze voorwaarden (Geschillenregeling), heeft ingediend bij de Geschillencommissie Verhuizen. Alvorens tot verkoop over te gaan zal MuseumGoed de klant, indien en voor zover de adresgegevens van de klant bekend zijn, nogmaals per aangetekende brief sommeren alle verschuldigde kosten te betalen. In de brief dient vermeld te worden dat MuseumGoed tot openbare (of onderhandse) verkoop zal overgaan als de klant ook de in de sommatie gestelde termijn laat verstrijken;
indien en voor zover de adresgegevens van de klant niet bekend zijn of wanneer het aangetekend schrijven de klant om welke reden dan ook niet heeft bereikt, wordt de hiervoor onder a) genoemde mededelingen via een deurwaardersexploot gedaan, aan het bij MuseumGoed laatst bekende adres van de klant;
27-10 De openbare verkoop mag worden vervangen door een onderhandse verkoop, indien de te verwachten kosten van de openbare verkoop meer zullen bedragen dan de geschatte opbrengt van de verhuisgoederen, met inachtneming van de geldende wettelijke regels. Echter, als de opbrengst van de verkoop van de goederen de vorderingen van MuseumGoed overstijgt wordt het overschot, indien mogelijk aan de klant ter hand gesteld of op zijn bankrekening overgemaakt.

ARTIKEL 28 - AANSPRAKELIJKHEID VAN MUSEUMGOED

28-1 Bij het niet nakomen van de op hem rustende verplichtingen is MuseumGoed aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade, tenzij het niet-nakomen is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig bewaarnemer niet heeft kunnen vermijden en voor zover zulk een bewaarnemer de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen;
28-2 MuseumGoed kan zich niet van zijn aansprakelijkheid ontheffen met een beroep op: de gebrekkigheid van de bewaarplaats; de gebrekkigheid van het materiaal dat hij gebruikt; enig door toedoen van derden, wier handelingen niet voor risico van de klant komen, aan de verhuisgoederen aan gerichte schade;
28-3 MuseumGoed is, mits hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan en behoudens tegenbewijs, niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van bijzondere risico’s verbonden aan een of meer van de volgende omstandigheden:
a. schade aan of verlies van de in bewaring genomen goederen indien de schade of het verlies voortkomt uit eigen gebrek of eigen bederf van deze verhuisgoederen;
b. schade aan zaken die niet door MuseumGoed of zijn personeel zijn ingepakt, verpakt of uitgepakt en die niet te wijten is aan handelingen van de bewaarnemer of zijn personeel;
c. schade veroorzaakt door het uitlopen van vloeibare stoffen uit lampen, flessen, vaten en dergelijke;
d. schade aan elektrische, elektronische en mechanische apparatuur, uurwerken, barometers voor zover de schade uitsluitend samenhangt met de aard of de staat van de betrokken zaak;
e. het aflopen van de foelie van spiegels of de beschadiging daarvan;
f. schade aan de goederen zoals door mot, houtworm of roest mits de overeengekomen zorgmaatregelen zijn uitgevoerd;
g. schade die voortvloeit uit de aard van de in bewaring genomen zaken zelf, zoals bijvoorbeeld vers gepolitoerde of geschilderde meubelen, het loslaten van gips van geschilderde of vergulde spiegel- of schilderijlijsten, het loslaten van lijm van stukken van meubelen, het inwerken van de atmosfeer op pasteltekeningen, het ontstemmen van piano’s, het achteruitgaan van de kwaliteit van informatiedragers zoals audio- en videobanden en dergelijke, mits de overeengekomen zorgmaatregelen zijn uitgevoerd;
h. schade als gevolg van het verloren gaan van sleutels van meubelen, tenzij deze aan MuseumGoed of zijn personeel werden overhandigd en hiervan blijkt uit de inventarislijst;
i. schade als gevolg van het verloren gaan van zaken zoals bankpapier, munten en penningen, geldswaardig papier, edele metalen, edelgesteente, sieraden, documenten en verzamelingen als niet uit de inventarislijst of een ander door de klant en MuseumGoed ondertekend document blijkt dat deze zaken daadwerkelijk in bewaring zijn gegeven;
28-4 Wanneer MuseumGoed bewijst dat, gelet op de omstandigheden van het geval, het niet nakomen van de op hem uit hoofde van de in artikel 12 rustende verplichting een gevolg heeft kunnen zijn van een of meer der hierboven in lid 3 genoemde bijzondere risico’s, wordt vermoed dat het niet nakomen daaruit voortvloeit, onverminderd de bevoegdheid van de klant tot het leveren van tegenbewijs;
28-5 MuseumGoed is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven; daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
28-6 MuseumGoed is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en/of materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door grove schuld van MuseumGoed of van hen, die door MuseumGoed te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werk(en);
28-7 MuseumGoed zal nimmer gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden;
28-8 Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van MuseumGoed binden de laatste niet, voor zover ze door hem niet schriftelijk zijn bevestigd.

ARTIKEL 29 - OVERMACHT

Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar MuseumGoed of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van MuseumGoed, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brandstoringen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van MuseumGoed, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor MuseumGoed overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van het werk, zonder dat opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. MuseumGoed is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

ARTIKEL 30 - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KLANT

30-1 De klant moet de schade die MuseumGoed heeft geleden als gevolg van door de klant in bewaring gegeven goederen vergoeden, alsmede alle noodzakelijk gemaakte kosten van eventuele ontruiming, verkoop, betekening van deurwaardersexploten, en dergelijke;
30-2 Indien de klant zijn verplichting niet is nagekomen als bedoeld in artikel 18, komen eventuele kosten die daarvan het gevolg zouden zijn ten laste van de klant;
30-3 Huurder verbindt zich de gehuurde items uitsluitend te exposeren ten behoeve van de in de huurovereenkomst vermelde tentoonstelling of presentatie, en uitsluitend in de vermelde tentoonstellingsruimte of lokatie;
30-4 Huurder verbindt zich de gehuurde items binnen de bovengenoemde huurperiode aan de verhuurder terug over te dragen in dezelfde deugdelijke staat als waarin ze zijn ontvangen;
30-5 Huurder verklaart van ‘spijker tot spijker’ aansprakelijk te zijn voor de haar toevertrouwde goederen en verbindt zich er zorg voor te dragen op een manier die de kans op beschadiging, in welke vorm dan ook, zo klein mogelijk maakt; goed te onderhouden; niet aan derden af te staan of over te dragen en nimmer zonder toestemming van MuseumGoed naar andere plaatsen dan in de huurovereenkomst vermelde lokatie over te brengen;
30-6 De gehuurde items worden tot genoegen van MuseumGoed van ‘spijker tot spijker’ all-risk verzekerd door de huurder onder de in de huurovereenkomst vermelde verzekeringswaarde(n). Indien MuseumGoed hierom verzoekt zal de betreffende verzekeringspolis door huurder ter inzage beschikbaar gesteld worden.

ARTIKEL 31 - SCHADE EN SCHADEMELDING

31-1 Huurder verbindt zich in geval van verlies of beschadiging van het bruikleen hiervan onmiddellijk kennis te geven aan de verhuurder en aan de verzekeringsmaatschappij; Herstelwerkzaamheden of andere bewerkingen aan de gehuurde items mogen niet worden verricht dan met schriftelijke toestemming van de verhuurder;
31-2 Na beëindiging opslagovereenkomst dient direct waarneembare schade bij of dadelijk na de teruggave van de goederen te worden gemeld aan MuseumGoed, bij gebreke waarvan MuseumGoed wordt geacht de goederen zonder direct waarneembare schade te hebben terug gegeven;
31-3 Na beëindiging opslagovereenkomst dient niet-direct waarneembare schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen veertien dagen na de teruggave van de goederen te worden gemeld aan MuseumGoed, bij gebreke waarvan MuseumGoed wordt geacht de goederen zonder niet-direct waarneembare schade te hebben teruggeven;
31-4 Dadelijk na teruggave kan de klant op verzoek uitstel worden verleend van de in lid 1 en 2 vermelde termijnen. Eventuele schade dient alsdan vóór het verstrijken van de uitsteltermijn te worden gemeld;
31-5 De schadeaangifte dient schriftelijk of elektronisch te gebeuren.

ARTIKEL 32 - RECLAME

32-1 Opdrachtgever of huurder is verplicht terstond na de levering c.q. oplevering van het werk, de goederen c.q. het werk grondig te inspecteren op gebreken, en bij constatering daarvan MuseumGoed terstond schriftelijk op de hoogte te brengen;
32-2 Indien de opdrachtgever niet binnen 4 dagen na de dag van levering c.q. oplevering MuseumGoed wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte of gehuurde is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame;
32-3 MuseumGoed dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren;
32-4 Indien de reclame naar het oordeel van MuseumGoed juist is, zal hij te zijner keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand. MuseumGoed is niet tot verdere schade of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht;
32-5 Reclames geven de opdrachtgever geen recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen of betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of uit te stellen.

ARTIKEL 33 - GARANTIE

Gedurende een nader overeen te komen periode na levering verleent MuseumGoed aan de opdrachtgever garantie voor materiaal- en fabricagefouten, voor zover bij normaal gebruik ontstaan. Deze garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan van materiaal- en fabricagefouten, indien zij na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert, of indien de oorzaak der fouten niet duidelijk kan worden aangetoond.

ARTIKEL 34 - EIGENDOMSVOORBEHOUD

34-1 Zolang MuseumGoed geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/- verkoop of huur/verhuur heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, het eigendom van MuseumGoed;
34-2 Het eigendomsvoorbehoud van MuseumGoed blijft bestaan indien deze uit andere hoofde nog enige vordering op de opdrachtgever (of koper of huurder) heeft. MuseumGoed heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige klant zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd;
34-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verhuurde of verkochte en geleverde goederen, waaronder mede te verstaan het verbinden van die goederen ten behoeve van derden b.v. bankinstellingen door middel van verpanding of eigendomsoverdracht tot zekerheid of anderszins, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

ARTIKEL 35 - SCHADEVERGOEDING BIJ AANSPRAKELIJKHEID

35-1 Voor zover MuseumGoed aansprakelijk is wegens het niet nakomen van zijn opslagverplichtingen zoals genoemd in artikel 24 heeft de klant recht op een vergoeding welke als volgt is samengesteld:
-bij totaal verlies of vermissing: een vergoeding gelijk aan de waarde die het betrokken goed zou hebben gehad op het tijdstip waarop en de plaats waar het had moeten worden afgeleverd, vermeerderd met eventuele kosten die direct verband houden met de schade;
-bij gedeeltelijk verlies of beschadiging: een vergoeding gelijk aan de waarde die het betrokken goed zou hebben gehad op het tijdstip waarop en de plaats waar het had moeten worden afgeleverd, verminderd met de restwaarde van het goed bij de teruggave,alsmede met eventuele besparingen aan de zijde van de klant;
35-2 De schadevergoeding die MuseumGoed op grond van een door hem aangegane opslagovereenkomst tot bewaarneming van goederen is verschuldigd wegens het niet nakomen van de op hem uit hoofde van die overeenkomst rustende verplichtingen, is beperkt tot het bedrag zoals vastgesteld in het Koninklijk Besluit van 11 maart 1991, ter uitvoering van artikel 8:1182 BW (€ 23.000 per inboedel). Partijen kunnen evenwel overeenkomen dat de maximale contractuele aansprakelijkheid van de bewaarnemer uit deze overeenkomst tegen vergoeding verhoogd wordt tot een nader aan te geven bedrag;
35-3 De mogelijkheid tot het instellen van een vordering door de klant vervalt een jaar na de datum van teruggave van de goederen, dan wel na beëindiging van de opslagovereenkomst op grond van artikel 20 en artikel 21 van deze voorwaarden;
35-4 In het geval van een geschil of vertraging tussen een huurder en betreffende verzekeraar, laat deze overeenkomst expliciet toe dat MuseumGoed de schade/beschadiging op eigen initiatief laat herstellen, repareren of indien noodzakelijk vervangen. De kosten hiervan zullen worden vergoed door huurder.

ARTIKEL 36 - DONATIES

In het geval MuseumGoed donaties aanneemt van een schenkende rechtspersoon is MuseumGoed gerechtigd volledig naar eigen inzicht over de gedoneerde goederen te beschikken.

ARTIKEL 37 - KLACHTEN

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij MuseumGoed tijdig nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd. Niet tijdig indienen van de klacht kan als gevolg hebben dat MuseumGoed niet gehouden kan worden aan enige schadevergoeding.

ARTIKEL 38 - GESCHILLENREGELING

38-1 Geschillen tussen een klant en MuseumGoed over de totstandkoming of de uitvoering van opslagovereenkomst kunnen zowel door de klant als door MuseumGoed aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Verhuizen, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.sgc.nl);
38-2 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de klant zijn klacht eerst bij MuseumGoed heeft ingediend;
38-3 Nadat de klacht bij MuseumGoed is ingediend, moet het geschil uiterlijk twaalf maanden na het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt;
38-4 Wanneer de klant een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is MuseumGoed aan deze keuze gebonden. Indien MuseumGoed een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de klant vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. MuseumGoed dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken;
38-5 De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd;
38-6 Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen;
38-7 Alle andere geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de woon- c.q. vestigingsplaats van MuseumGoed, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover deze daartoe wettelijk bevoegd is;
38-8 In het geval van een geschil of vertraging tussen huurder en betreffende verzekeraar over schade van het gehuurde, laat deze overeenkomst expliciet toe dat MuseumGoed de schade/beschadiging op eigen initiatief laat herstellen, repareren of indien noodzakelijk vervangen. De kosten hiervan zullen worden vergoed door huurder.

ARTIKEL 39 - NAKOMINGSGARANTIE

39-1 Met betrekking to een opslagovereenkomst geldt dat De Organisatie voor Erkende Verhuizers garant staat voor de nakoming van de bindende adviezen door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending hiervan, ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van € 10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door de Organisatie voor Erkende Verhuizers aan klant uitgekeerd. Bij bedragen groter dan € 10.000,- per bindend advies, wordt de klant een bedrag van € 10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft de Organisatie voor Erkende Verhuizers een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt. Deze inspanningsverplichting houdt in dat de klant wordt aangeboden zijn vordering aan de Organisatie voor Erkende Verhuizers over te dragen, waarna deze organisatie op eigen naam en op kosten van de Organisatie voor Erkende Verhuizers de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de klant;
39-2 De Organisatie voor Erkende Verhuizers verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door de klant is voldaan aan de daartoe bepaalde formele inname-vereisten (betaling klachtengeld, retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting), van één van de volgende situaties sprake is:
- aan het lid is surseance van betaling verleend;
- het lid is failliet verklaard;
- de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd.
Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan de Organisatie voor Erkende Verhuizers aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.

ARTIKEL 40 - WANPRESTATIE EN ONTBINDING

40-1 Indien de opdrachtgever of koper of huurder op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal MuseumGoed ingeval van wanprestatie ook het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, of deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze;
40-2 De in lid 1 van dit artikel vermelde rechten heeft MuseumGoed eveneens indien de opdrachtgever of koper of huurder in staat van faillissement wordt verklaard of zijn faillissement wordt verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In deze gevallen zullen alle vorderingen die MuseumGoed op de klant heeft, terstond opeisbaar zijn.

ARTIKEL 41 - RETENTIERECHT

Indien MuseumGoed goederen van de klant onder zich heeft, is MuseumGoed gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die MuseumGoed gemaakt heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

ARTIKEL 42 - TOEPASSELIJK RECHT

Op alle door MuseumGoed gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

ARTIKEL 43 - CITEERTITEL

De Algemene Voorwaarden voor Bewaarneming Verhuisgoederen zijn van toepassing op opslagovereenkomsten. Deze kunnen worden aangehaald als AVBV 2015.